Yleiset sopimusehdot
 

Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Entecore Ky:n (Jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä ehdot astuvat voimaan 1.4.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aikaisemmat sopimusehdot.

Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy kun asiakas tilaa palvelun ja Palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Tilaus tehdään joko kirjallisena sopimuksena, jonka asiakas allekirjoittaa tai sähköpostilla toimitetulla tilauksen vahvistuksella. Vahvistus tapahtuu kun Palveluntarjoaja saa allekirjoitetun sopimuksen.

Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle.

Sopimuksen pituus ja sopimuksen purku

Sopimuskauden pituus määritellään kirjallisessa sopimuksessa. Sopimuskausi on yhtä pitkä kun valittu laskutuskausi. Sopimus jatkuu automaattisesti kauden loputtua sopimuskauden pituisella jaksolla, mikäli sitä ei ole irtisanottu.

Asiakas saa irtisanoa palvelun (2) kuukauden irtisanomisajalla. Palvelun irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Mikäli sopimuskausi loppuu ennen irtisanomisajan päättymistä, lopetetaan palvelu sopimuskauden loppuun.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen ilman erillistä syytä, tällöin sopimus päättyy meneillään olevan sopimuskauden loppuun.

Palveluntarjoaja pitää itsellään oikeuden irtisanoa palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi. Tällöin asiakkaalle hyvitetään käyttämättä jääneen ajan palvelumaksut vähennettynä kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.

Palvelu

Palvelun toimittaminen

Palveluntarjoaja toimittaa palvelun tilauksen jälkeen. Palveluun liittyvien osien kuten verkkotunnusten rekisteröinti voivat viivästyä sovitusta toimitusajasta. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisista viivästyksistä.

Asiakas hyväksyy toimituksen, mikäli hän ei reklamoi siitä kirjallisesti välittömästi. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut Palveluntarjoajalle vaikka sopimus purettaisiin.

Palvelun sisältö ja tuottaminen

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksessa mainitun sisällön haluamallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, kuitenkin siitä etukäteen tiedottaen Asiakkaalle. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, ilmoittamatta siitä asiakkaalle mikäli se on tarpeen esim. tietoturva tai muista vastaavista syistä.

Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Asiakkaan pyynnöstä tehtävät muutokset palveluun voimassa olevan hinnaston mukaan.

Palveluntarjoaja rekisteröi palveluun liittyvät verkkotunnukset kolmannen osapuolen kautta. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkotunnusten toiminnasta eikä rekisterien tai rekisteritietojen ylläpidosta.

Palvelun sisältö määräytyy palvelusopimuksen mukaan.

Palveluntarjoajan vastuu palvelusta rajoittuu sopimuskauden pituisiin jaksoihin. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita Asiakkaalle voi aiheutua teknisistä tai muista syistä.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua vain oman yrityksen/yhteisön tai henkilökohtaiseen käyttöön. Palvelun jälleenmyynti on kielletty, mikäli siitä ei erikseen kirjallisesti sovita.

Asiakkaan on korvattava Palveluntarjoajalle ja kolmansille osapuolille väärinkäytöstä aiheutuneet tutkinta-, korjaus- ja muut kulut.

Palvelun virheet, havaittujen virheiden korjaus

Palvelussa todetaan olevan virhe mikäli se oleellisesti haittaa palvelun toimintaa tai se oleellisesti poikkeaa sopimuksessa mainituista ominaisuuksista.

Palveluntarjoaja on velvollinen korjaamaan virheet mahdollisimman pian virheen kirjallisesta ilmoituksesta. Virka-ajan ulkopuolella tehdyistä kiireellisistä korjauksista sovitaan erikseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelu väliaikaisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, päivitys-, tai muiden ylläpitotoimenpiteiden vuoksi.

Palvelun sulkeminen

Palvelun sulkeminen tapahtuu voimassa olevan irtisanomisajan mukaan, mikäli Asiakas irtisanoo palvelun.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu, mikäli Asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi.

Asiakastiedot

Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle tilauksen yhteydessä oikeat tiedot sekä ilmoittaa tietojen muuttumisesta sopimuskauden aikana.

Laskutus

Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle palvelusta sopimuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskutus tapahtuu kaksi kuukautta ennen sopimuskauden alkua ja käsittää aina sopimuskauden kerrallaan. Laskut toimitetaan Asiakkaalle joko postilla tai sähköpostilla Asiakkaan toiveen mukaan.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun hintoja. Tällöin hinnat astuvat voimaan seuraavan sopimuskauden alussa. Asiakkaalla on oikeus tällöin irtisanoa palvelu ennen uusien hintojen astumista voimaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen johdosta suljetun palvelun uudelleenavausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

Asiakkaan irtisanoessa palvelun ei palvelusta laskutettuja maksuja palauteta.

Muut ehdot

Sopimus on Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen asiakirja. Sitä ei saa luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön ilman Palveluntarjoajalta saamaa kirjallista lupaa.

Ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Oikeudelliset prosessit käydään Kuopion Käräjäoikeudessa.